DIPHTHERIA PERTUSSIS TETANUS VACCINE

\dɪfθˈi͡əɹɪə pətˈʌsɪs tˈɛtənəs vaksˈiːn], \dɪfθˈi‍əɹɪə pətˈʌsɪs tˈɛtənəs vaksˈiːn], \d_ɪ_f_θ_ˈiə_ɹ_ɪ__ə p_ə_t_ˈʌ_s_ɪ_s t_ˈɛ_t_ə_n_ə_s v_a_k_s_ˈiː_n]\

Definitions of DIPHTHERIA PERTUSSIS TETANUS VACCINE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd