DIAGONAL CONJUGATE DIAMETER OF THE PELVIS

\da͡ɪˈaɡənə͡l kˈɒnd͡ʒuːɡˌe͡ɪt da͡ɪˈamɪtəɹ ɒvðə pˈɛlvɪs], \da‍ɪˈaɡənə‍l kˈɒnd‍ʒuːɡˌe‍ɪt da‍ɪˈamɪtəɹ ɒvðə pˈɛlvɪs], \d_aɪ__ˈa_ɡ_ə_n_əl k_ˈɒ_n_dʒ_uː_ɡ_ˌeɪ_t d_aɪ__ˈa_m_ɪ_t_ə_ɹ ɒ_v_ð_ə p_ˈɛ_l_v_ɪ_s]\

Definitions of DIAGONAL CONJUGATE DIAMETER OF THE PELVIS

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe