DEPENDENT PERSONALITY DISORDERS

\dɪpˈɛndənt pˌɜːsənˈalɪti dɪsˈɔːdəz], \dɪpˈɛndənt pˌɜːsənˈalɪti dɪsˈɔːdəz], \d_ɪ_p_ˈɛ_n_d_ə_n_t p_ˌɜː_s_ə_n_ˈa_l_ɪ_t_i d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə_z]\

Definitions of DEPENDENT PERSONALITY DISORDERS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Sinus of the pulmonary veins

  • Auricle, left.
View More