DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

\dɪpˈɑːtmənt ɒv hˈɛlθ and hjˈuːmən sˈɜːvɪsɪz], \dɪpˈɑːtmənt ɒv hˈɛlθ and hjˈuːmən sˈɜːvɪsɪz], \d_ɪ_p_ˈɑː_t_m_ə_n_t ɒ_v h_ˈɛ_l_θ__ a_n_d h_j_ˈuː_m_ə_n s_ˈɜː_v_ɪ_s_ɪ_z]\

Definitions of DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd