DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

\dˌɛməkɹˈatɪk sˈə͡ʊʃə͡lˌɪst ɹɪpˈʌblɪk ɒv sɹˌiː lˈaŋkə], \dˌɛməkɹˈatɪk sˈə‍ʊʃə‍lˌɪst ɹɪpˈʌblɪk ɒv sɹˌiː lˈaŋkə], \d_ˌɛ_m_ə_k_ɹ_ˈa_t_ɪ_k s_ˈəʊ_ʃ_əl_ˌɪ_s_t ɹ_ɪ_p_ˈʌ_b_l_ɪ_k ɒ_v s_ɹ_ˌiː l_ˈa_ŋ_k_ə]\

Definitions of DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd