DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

\dˌɛməkɹˈatɪk ɹɪpˈʌblɪk ɒvðə kˈɒŋɡə͡ʊ], \dˌɛməkɹˈatɪk ɹɪpˈʌblɪk ɒvðə kˈɒŋɡə‍ʊ], \d_ˌɛ_m_ə_k_ɹ_ˈa_t_ɪ_k ɹ_ɪ_p_ˈʌ_b_l_ɪ_k ɒ_v_ð_ə k_ˈɒ_ŋ_ɡ_əʊ]\

Definitions of DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd