DEFECTIVE INTERFERING VIRUS

\dɪfˈɛktɪv ˌɪntəfˈi͡əɹɪŋ vˈa͡ɪɹəs], \dɪfˈɛktɪv ˌɪntəfˈi‍əɹɪŋ vˈa‍ɪɹəs], \d_ɪ_f_ˈɛ_k_t_ɪ_v ˌɪ_n_t_ə_f_ˈiə_ɹ_ɪ_ŋ v_ˈaɪ_ɹ_ə_s]\

Definitions of DEFECTIVE INTERFERING VIRUS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd