CUBOIDAL EPITHELIAL CELL

\kjˈuːbɔ͡ɪdə͡l ˌɛpɪθˈɛlɪəl sˈɛl], \kjˈuːbɔ‍ɪdə‍l ˌɛpɪθˈɛlɪəl sˈɛl], \k_j_ˈuː_b_ɔɪ_d_əl ˌɛ_p_ɪ_θ_ˈɛ_l_ɪ__ə_l s_ˈɛ_l]\

Definitions of CUBOIDAL EPITHELIAL CELL

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

African Gum

  • See Kordofan gum, Senegal and Cape gum.
View More