CORPORATION FOR OPEN SYSTEMS

\kˌɔːpəɹˈe͡ɪʃən fɔːɹ ˈə͡ʊpən sˈɪstəmz], \kˌɔːpəɹˈe‍ɪʃən fɔːɹ ˈə‍ʊpən sˈɪstəmz], \k_ˌɔː_p_ə_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n f_ɔː_ɹ ˈəʊ_p_ə_n s_ˈɪ_s_t_ə_m_z]\

Definitions of CORPORATION FOR OPEN SYSTEMS

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe