COOPER UNION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND AR

\kˈuːpə jˈuːni͡ən fəðɪ ɐdvˈansmənt ɒv sˈa͡ɪ͡əns and ˈɑː], \kˈuːpə jˈuːni‍ən fəðɪ ɐdvˈansmənt ɒv sˈa‍ɪ‍əns and ˈɑː], \k_ˈuː_p_ə j_ˈuː_n_iə_n f_ə_ð_ɪ_ ɐ_d_v_ˈa_n_s_m_ə_n_t ɒ_v s_ˈaɪə_n_s__ a_n_d ˈɑː]\

Definitions of COOPER UNION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE AND AR

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd