CONTRACEPTIVE PREVALENCE SURVEYS

\kˌɒntɹəsˈɛptɪv pɹˈɛvələns sˈɜːve͡ɪz], \kˌɒntɹəsˈɛptɪv pɹˈɛvələns sˈɜːve‍ɪz], \k_ˌɒ_n_t_ɹ_ə_s_ˈɛ_p_t_ɪ_v p_ɹ_ˈɛ_v_ə_l_ə_n_s s_ˈɜː_v_eɪ_z]\

Definitions of CONTRACEPTIVE PREVALENCE SURVEYS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd