CONSENTING

\kənsˈɛntɪŋ], \kənsˈɛntɪŋ], \k_ə_n_s_ˈɛ_n_t_ɪ_ŋ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - New Age Dictionary Database
By Oddity Software

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More