COMPUTATIONAL ADEQUACY THEOREM

\kˌɒmpjuːtˈe͡ɪʃənə͡l ˈadɪkwəsi θˈi͡əɹəm], \kˌɒmpjuːtˈe‍ɪʃənə‍l ˈadɪkwəsi θˈi‍əɹəm], \k_ˌɒ_m_p_j_uː_t_ˈeɪ_ʃ_ə_n_əl ˈa_d_ɪ_k_w_ə_s_i θ_ˈiə_ɹ_ə_m]\

Definitions of COMPUTATIONAL ADEQUACY THEOREM

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe