COMMUNICATING SEQUENTIAL PROCESSES

\kəmjˈuːnɪkˌe͡ɪtɪŋ siːkwˈɛnʃə͡l pɹˈə͡ʊsɛsɪz], \kəmjˈuːnɪkˌe‍ɪtɪŋ siːkwˈɛnʃə‍l pɹˈə‍ʊsɛsɪz], \k_ə_m_j_ˈuː_n_ɪ_k_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ s_iː_k_w_ˈɛ_n_ʃ_əl p_ɹ_ˈəʊ_s_ɛ_s_ɪ_z]\

Definitions of COMMUNICATING SEQUENTIAL PROCESSES

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe