COMMISSIONED NAVAL OFFICER

\kəmˈɪʃənd nˈe͡ɪvə͡l ˈɒfɪsə], \kəmˈɪʃənd nˈe‍ɪvə‍l ˈɒfɪsə], \k_ə_m_ˈɪ_ʃ_ə_n_d n_ˈeɪ_v_əl ˈɒ_f_ɪ_s_ə]\

Definitions of COMMISSIONED NAVAL OFFICER

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd