COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

\kəmˈɪʃən ɒnðə stˈe͡ɪtəs ɒv wˈɪmɪn], \kəmˈɪʃən ɒnðə stˈe‍ɪtəs ɒv wˈɪmɪn], \k_ə_m_ˈɪ_ʃ_ə_n ɒ_n_ð_ə s_t_ˈeɪ_t_ə_s ɒ_v w_ˈɪ_m_ɪ_n]\

Definitions of COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University