COMBINED VOCAL AND MULTIPLE MOTOR TIC DISORDER

\kəmbˈa͡ɪnd vˈə͡ʊkə͡l and mˈʌltɪpə͡l mˈə͡ʊtə tˈɪk dɪsˈɔːdə], \kəmbˈa‍ɪnd vˈə‍ʊkə‍l and mˈʌltɪpə‍l mˈə‍ʊtə tˈɪk dɪsˈɔːdə], \k_ə_m_b_ˈaɪ_n_d v_ˈəʊ_k_əl__ a_n_d m_ˈʌ_l_t_ɪ_p_əl m_ˈəʊ_t_ə t_ˈɪ_k d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə]\

Definitions of COMBINED VOCAL AND MULTIPLE MOTOR TIC DISORDER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

ffccc

  • Floppy Fortran coding convention checker.
View More