COMBINED (EXTERNAL AND INTERNAL) VERSION

\kəmbˈa͡ɪnd ɛkstˈɜːnə͡l and ɪntˈɜːnə͡l vˈɜːʃən], \kəmbˈa‍ɪnd ɛkstˈɜːnə‍l and ɪntˈɜːnə‍l vˈɜːʃən], \k_ə_m_b_ˈaɪ_n_d__ ɛ_k_s_t_ˈɜː_n_əl__ a_n_d ɪ_n_t_ˈɜː_n_əl__ v_ˈɜː_ʃ_ə_n]\

Definitions of COMBINED (EXTERNAL AND INTERNAL) VERSION

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe