COLLATERAL BLOOD CIRCULATION

\kəlˈatəɹə͡l blˈʌd sˌɜːkjʊlˈe͡ɪʃən], \kəlˈatəɹə‍l blˈʌd sˌɜːkjʊlˈe‍ɪʃən], \k_ə_l_ˈa_t_ə_ɹ_əl b_l_ˈʌ_d s_ˌɜː_k_j_ʊ_l_ˈeɪ_ʃ_ə_n]\

Definitions of COLLATERAL BLOOD CIRCULATION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd