CL227193

\sˌiːˈɛl tˈuːhˈʌndɹədən twˈɛntisˈɛvən θˈa͡ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən nˈa͡ɪntiθɹˈiː], \sˌiːˈɛl tˈuːhˈʌndɹədən twˈɛntisˈɛvən θˈa‍ʊzənd wˈɒnhˈʌndɹədən nˈa‍ɪntiθɹˈiː], \s_ˌiː__ˈɛ_l t_ˈuː_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n t_w_ˈɛ_n_t_i_s_ˈɛ_v_ə_n θ_ˈaʊ_z_ə_n_d_ w_ˈɒ_n_h_ˈʌ_n_d_ɹ_ə_d_ə_n n_ˈaɪ_n_t_i_θ_ɹ_ˈiː]\

Definitions of CL227193

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Pyrozole

  • A proprietary coal-tar antipyretic.
View More