CHARTA NITRATA, CHARTA POTASSII NITRATIS

\t͡ʃˈɑːtə na͡ɪtɹˈɑːtə], \t‍ʃˈɑːtə na‍ɪtɹˈɑːtə], \tʃ_ˈɑː_t_ə n_aɪ_t_ɹ_ˈɑː_t_ə]\

Definitions of CHARTA NITRATA, CHARTA POTASSII NITRATIS

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop