CARCINOGENIC POTENCY TESTS

\kˌɑːsɪnə͡ʊd͡ʒˈɛnɪk pˈə͡ʊtənsi tˈɛsts], \kˌɑːsɪnə‍ʊd‍ʒˈɛnɪk pˈə‍ʊtənsi tˈɛsts], \k_ˌɑː_s_ɪ_n_əʊ_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_k p_ˈəʊ_t_ə_n_s_i t_ˈɛ_s_t_s]\

Definitions of CARCINOGENIC POTENCY TESTS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd