CAFFEINAE SODIOBENZOAS (U.S.)

\kˈafe͡ɪnˌiː sˈə͡ʊdɪˌə͡ʊbənzˈə͡ʊəz jˌuːˈɛs], \kˈafe‍ɪnˌiː sˈə‍ʊdɪˌə‍ʊbənzˈə‍ʊəz jˌuːˈɛs], \k_ˈa_f_eɪ_n_ˌiː s_ˈəʊ_d_ɪ__ˌəʊ_b_ə_n_z_ˈəʊ_ə_z__ j_ˌuː_ˈɛ_s]\

Definitions of CAFFEINAE SODIOBENZOAS (U.S.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop