CAAT ENHANCER BINDING PROTEIN

\kˈɑːt ɛnhˈansə bˈa͡ɪndɪŋ pɹˈə͡ʊtiːn], \kˈɑːt ɛnhˈansə bˈa‍ɪndɪŋ pɹˈə‍ʊtiːn], \k_ˈɑː_t ɛ_n_h_ˈa_n_s_ə b_ˈaɪ_n_d_ɪ_ŋ p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n]\

Definitions of CAAT ENHANCER BINDING PROTEIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

day by day

  • gradually and progressively; "his health weakened day by day"
View More