BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C) EXCHANGE

\bˈɪznəstuːkənsˈuːmə bˈiː tˈuː sˈiː ɛkst͡ʃˈe͡ɪnd͡ʒ], \bˈɪznəstuːkənsˈuːmə bˈiː tˈuː sˈiː ɛkst‍ʃˈe‍ɪnd‍ʒ], \b_ˈɪ_z_n_ə_s_t_uː_k_ə_n_s_ˈuː_m_ə__ b_ˈiː t_ˈuː s_ˈiː__ ɛ_k_s_tʃ_ˈeɪ_n_dʒ]\

Definitions of BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C) EXCHANGE

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black