BREVIBUS ET ROTULIS LIBERAN- DIS

\bɹˈɛvɪbəs ˈɛt ɹˈɒtjʊlˌa͡ɪz lˈɪbəɹən dˈɪs], \bɹˈɛvɪbəs ˈɛt ɹˈɒtjʊlˌa‍ɪz lˈɪbəɹən dˈɪs], \b_ɹ_ˈɛ_v_ɪ_b_ə_s ˈɛ_t ɹ_ˈɒ_t_j_ʊ_l_ˌaɪ_z l_ˈɪ_b_ə_ɹ_ə_n d_ˈɪ_s]\

Definitions of BREVIBUS ET ROTULIS LIBERAN- DIS

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black