BRANCHED DNA SIGNAL AMPLIFICATION ASSAY

\bɹˈant͡ʃt dˌiːˌɛnˈe͡ɪ sˈɪɡnə͡l ˌamplɪfɪkˈe͡ɪʃən ɐsˈe͡ɪ], \bɹˈant‍ʃt dˌiːˌɛnˈe‍ɪ sˈɪɡnə‍l ˌamplɪfɪkˈe‍ɪʃən ɐsˈe‍ɪ], \b_ɹ_ˈa_n_tʃ_t d_ˌiː__ˌɛ_n_ˈeɪ s_ˈɪ_ɡ_n_əl ˌa_m_p_l_ɪ_f_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɐ_s_ˈeɪ]\

Definitions of BRANCHED DNA SIGNAL AMPLIFICATION ASSAY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More