BIOLOGICAL ENERGY SOURCE

\bˌa͡ɪəlˈɒd͡ʒɪkə͡l ˈɛnəd͡ʒi sˈɔːs], \bˌa‍ɪəlˈɒd‍ʒɪkə‍l ˈɛnəd‍ʒi sˈɔːs], \b_ˌaɪ_ə_l_ˈɒ_dʒ_ɪ_k_əl ˈɛ_n_ə_dʒ_i s_ˈɔː_s]\

Definitions of BIOLOGICAL ENERGY SOURCE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

iridoprocne

  • a genus of Hirundinidae
View More