BENZODIAZEPINE TRANQUILIZERS

\bɛnzˈə͡ʊdɪˌe͡ɪzpa͡ɪn tɹˈankwəlˌa͡ɪzəz], \bɛnzˈə‍ʊdɪˌe‍ɪzpa‍ɪn tɹˈankwəlˌa‍ɪzəz], \b_ɛ_n_z_ˈəʊ_d_ɪ__ˌeɪ_z_p_aɪ_n t_ɹ_ˈa_n_k_w_ə_l_ˌaɪ_z_ə_z]\

Definitions of BENZODIAZEPINE TRANQUILIZERS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

fasciculus cerebrospinalis anterior

  • cerebrospinal fasciculus, Tuerck's direct pyramidal tract, a subdivision anterior funiculus, or white column, of the spinal cord.
View More