BASEMENT MEMBRANE TUMOR PROTEIN

\bˈe͡ɪsmənt mˈɛmbɹe͡ɪn tjˈuːmə pɹˈə͡ʊtiːn], \bˈe‍ɪsmənt mˈɛmbɹe‍ɪn tjˈuːmə pɹˈə‍ʊtiːn], \b_ˈeɪ_s_m_ə_n_t m_ˈɛ_m_b_ɹ_eɪ_n t_j_ˈuː_m_ə p_ɹ_ˈəʊ_t_iː_n]\

Definitions of BASEMENT MEMBRANE TUMOR PROTEIN

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Choultry

  • See Choltry.
View More