BASAL BODY TEMPERATURE

\bˈe͡ɪsə͡l bˈɒdi tˈɛmpɹɪt͡ʃə], \bˈe‍ɪsə‍l bˈɒdi tˈɛmpɹɪt‍ʃə], \b_ˈeɪ_s_əl b_ˈɒ_d_i t_ˈɛ_m_p_ɹ_ɪ_tʃ_ə]\

Definitions of BASAL BODY TEMPERATURE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd