AUTOMATIC DATA PROCESSING

\ˌɔːtəmˈatɪk dˈe͡ɪtə pɹˈə͡ʊsɛsɪŋ], \ˌɔːtəmˈatɪk dˈe‍ɪtə pɹˈə‍ʊsɛsɪŋ], \ˌɔː_t_ə_m_ˈa_t_ɪ_k d_ˈeɪ_t_ə p_ɹ_ˈəʊ_s_ɛ_s_ɪ_ŋ]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd