AURI CHLORETUM CUM CHLORETO NATRII

\ˈɔːɹi klˈɔːɹɛtəm kˈʌm klɔːɹˈiːtə͡ʊ nˈatɹɪˌa͡ɪ], \ˈɔːɹi klˈɔːɹɛtəm kˈʌm klɔːɹˈiːtə‍ʊ nˈatɹɪˌa‍ɪ], \ˈɔː_ɹ_i k_l_ˈɔː_ɹ_ɛ_t_ə_m k_ˈʌ_m k_l_ɔː_ɹ_ˈiː_t_əʊ n_ˈa_t_ɹ_ɪ__ˌaɪ]\

Definitions of AURI CHLORETUM CUM CHLORETO NATRII

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

Factories

  • of Factory
View More