ATP BINDING CASSETTE TRANSPORTERS

\ˌe͡ɪtˌiːpˈiː bˈa͡ɪndɪŋ kɐsˈɛt tɹanspˈɔːtəz], \ˌe‍ɪtˌiːpˈiː bˈa‍ɪndɪŋ kɐsˈɛt tɹanspˈɔːtəz], \ˌeɪ_t_ˌiː_p_ˈiː b_ˈaɪ_n_d_ɪ_ŋ k_ɐ_s_ˈɛ_t t_ɹ_a_n_s_p_ˈɔː_t_ə_z]\

Definitions of ATP BINDING CASSETTE TRANSPORTERS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd