ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS INTERFACE ADAPTER

\ɐsˈɪnkɹənəs kəmjˌuːnɪkˈe͡ɪʃənz ˈɪntəfˌe͡ɪs ɐdˈaptə], \ɐsˈɪnkɹənəs kəmjˌuːnɪkˈe‍ɪʃənz ˈɪntəfˌe‍ɪs ɐdˈaptə], \ɐ_s_ˈɪ_n_k_ɹ_ə_n_ə_s k_ə_m_j_ˌuː_n_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z ˈɪ_n_t_ə_f_ˌeɪ_s ɐ_d_ˈa_p_t_ə]\

Definitions of ASYNCHRONOUS COMMUNICATIONS INTERFACE ADAPTER

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe