ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

\ɐsˈə͡ʊsɪˈe͡ɪʃən ɒv sˈa͡ʊθiːst ˈe͡ɪʃən nˈe͡ɪʃənz], \ɐsˈə‍ʊsɪˈe‍ɪʃən ɒv sˈa‍ʊθiːst ˈe‍ɪʃən nˈe‍ɪʃənz], \ɐ_s_ˈəʊ_s_ɪ__ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v s_ˈaʊ_θ_iː_s_t ˈeɪ_ʃ_ə_n n_ˈeɪ_ʃ_ə_n_z]\

Definitions of ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

Sort: Oldest first
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University