ASCHERSONIAN VESICLES

\ɐst͡ʃəsˈə͡ʊni͡ən vˈɛsɪkə͡lz], \ɐst‍ʃəsˈə‍ʊni‍ən vˈɛsɪkə‍lz], \ɐ_s_tʃ_ə_s_ˈəʊ_n_iə_n v_ˈɛ_s_ɪ_k_əl_z]\

Definitions of ASCHERSONIAN VESICLES

Sort: Oldest first
 
  • See Vesicles, Aschersonian.
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison