ARTICLE XII COMPANY

\ˈɑːtɪkə͡l ɹˌə͡ʊmən twˈɛlv kˈʌmpəni], \ˈɑːtɪkə‍l ɹˌə‍ʊmən twˈɛlv kˈʌmpəni], \ˈɑː_t_ɪ_k_əl ɹ_ˌəʊ_m_ə_n_ t_w_ˈɛ_l_v k_ˈʌ_m_p_ə_n_i]\

Definitions of ARTICLE XII COMPANY

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black

Word of the day

Diplococcus albicans tardus

  • Non-pathogenic species found in eczema.
View More