ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY

\ɐrhˌɪθmə͡ʊd͡ʒˈɛnɪk ɹˈa͡ɪt vɛntɹˈɪkjʊlə kˌɑːdɪˌə͡ʊmɪˈɒpəθɪ], \ɐrhˌɪθmə‍ʊd‍ʒˈɛnɪk ɹˈa‍ɪt vɛntɹˈɪkjʊlə kˌɑːdɪˌə‍ʊmɪˈɒpəθɪ], \ɐ_r_h_ˌɪ_θ_m_əʊ_dʒ_ˈɛ_n_ɪ_k ɹ_ˈaɪ_t v_ɛ_n_t_ɹ_ˈɪ_k_j_ʊ_l_ə k_ˌɑː_d_ɪ__ˌəʊ_m_ɪ__ˈɒ_p_ə_θ_ɪ]\

Definitions of ARRHYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR CARDIOMYOPATHY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Mrs. W. W. Sikes

  • See Logan.
View More