ARGENTI OXIDUM (U.S. AND BR.)

\ɑːd͡ʒˈɛnti ɒksˈɪdəm jˌuːˈɛs and bˌiːˈɑː], \ɑːd‍ʒˈɛnti ɒksˈɪdəm jˌuːˈɛs and bˌiːˈɑː], \ɑː_dʒ_ˈɛ_n_t_i_ ɒ_k_s_ˈɪ_d_ə_m__ j_ˌuː_ˈɛ_s__ a_n_d b_ˌiː__ˈɑː]\

Definitions of ARGENTI OXIDUM (U.S. AND BR.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop