ARGENTI NITRAS INDURATUS (BR.)

\ɑːd͡ʒˈɛnti nˈa͡ɪtɹəz ɪndjˈʊ͡əɹatəs bˌiːˈɑː], \ɑːd‍ʒˈɛnti nˈa‍ɪtɹəz ɪndjˈʊ‍əɹatəs bˌiːˈɑː], \ɑː_dʒ_ˈɛ_n_t_i n_ˈaɪ_t_ɹ_ə_z ɪ_n_d_j_ˈʊə_ɹ_a_t_ə_s__ b_ˌiː__ˈɑː]\

Definitions of ARGENTI NITRAS INDURATUS (BR.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop