ARGENTI NITRAS INDURATUS

\ɑːd͡ʒˈɛnti nˈa͡ɪtɹəz ɪndjˈʊ͡əɹatəs], \ɑːd‍ʒˈɛnti nˈa‍ɪtɹəz ɪndjˈʊ‍əɹatəs], \ɑː_dʒ_ˈɛ_n_t_i n_ˈaɪ_t_ɹ_ə_z ɪ_n_d_j_ˈʊə_ɹ_a_t_ə_s]\

Definitions of ARGENTI NITRAS INDURATUS

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe