ARGENTI NITRAS FUSUS (U.S.)

\ɑːd͡ʒˈɛnti nˈa͡ɪtɹəz fjˈuːsəs jˌuːˈɛs], \ɑːd‍ʒˈɛnti nˈa‍ɪtɹəz fjˈuːsəs jˌuːˈɛs], \ɑː_dʒ_ˈɛ_n_t_i n_ˈaɪ_t_ɹ_ə_z f_j_ˈuː_s_ə_s__ j_ˌuː_ˈɛ_s]\

Definitions of ARGENTI NITRAS FUSUS (U.S.)

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop