APPLICATION CONFIGURATION ACCESS PROTOCOL

\ˌaplɪkˈe͡ɪʃən kənfˌɪɡjʊɹˈe͡ɪʃən ˈaksɛs pɹˈə͡ʊtəkˌɒl], \ˌaplɪkˈe‍ɪʃən kənfˌɪɡjʊɹˈe‍ɪʃən ˈaksɛs pɹˈə‍ʊtəkˌɒl], \ˌa_p_l_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n k_ə_n_f_ˌɪ_ɡ_j_ʊ_ɹ_ˈeɪ_ʃ_ə_n ˈa_k_s_ɛ_s p_ɹ_ˈəʊ_t_ə_k_ˌɒ_l]\

Definitions of APPLICATION CONFIGURATION ACCESS PROTOCOL

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe