ANTENNARIA PLANTAGINIFOLIA

\antˈɛnˈe͡əɹi͡ə plˌantɐd͡ʒˌɪnɪfˈə͡ʊli͡ə], \antˈɛnˈe‍əɹi‍ə plˌantɐd‍ʒˌɪnɪfˈə‍ʊli‍ə], \a_n_t_ˈɛ_n_ˈeə_ɹ_iə p_l_ˌa_n_t_ɐ_dʒ_ˌɪ_n_ɪ_f_ˈəʊ_l_iə]\

Definitions of ANTENNARIA PLANTAGINIFOLIA

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

Factories

  • of Factory
View More