ANTENNARIA MARGARITACEA

\antˈɛnˈe͡əɹi͡ə mˌɑːɡɑːɹɪtˈe͡ɪsi͡ə], \antˈɛnˈe‍əɹi‍ə mˌɑːɡɑːɹɪtˈe‍ɪsi‍ə], \a_n_t_ˈɛ_n_ˈeə_ɹ_iə m_ˌɑː_ɡ_ɑː_ɹ_ɪ_t_ˈeɪ_s_iə]\

Definitions of ANTENNARIA MARGARITACEA

Sort: Oldest first
 
  • Gnaphalinm margaritaceum.
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison