ANNA BROWNELL JAMESON

\ˈanə bɹa͡ʊnˈɛl d͡ʒˈe͡ɪmsən], \ˈanə bɹa‍ʊnˈɛl d‍ʒˈe‍ɪmsən], \ˈa_n_ə b_ɹ_aʊ_n_ˈɛ_l dʒ_ˈeɪ_m_s_ə_n]\

Definitions of ANNA BROWNELL JAMESON

Sort: Oldest first
 
1910 - Warner's dictionary of authors ancient and modern
By Charles Dudley Warner