ANGRECUM

\ˈaŋɡɹɛkəm], \ˈaŋɡɹɛkəm], \ˈa_ŋ_ɡ_ɹ_ɛ_k_ə_m]\
Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

chargeabie

  • Capable of being charged.
View More