AMENDED BILL OF LADING (B/L)

\ɐmˈɛndɪd bˈɪl ɒv lˈe͡ɪdɪŋ bˈiː slˈaʃ ˈɛl], \ɐmˈɛndɪd bˈɪl ɒv lˈe‍ɪdɪŋ bˈiː slˈaʃ ˈɛl], \ɐ_m_ˈɛ_n_d_ɪ_d b_ˈɪ_l ɒ_v l_ˈeɪ_d_ɪ_ŋ__ b_ˈiː s_l_ˈa_ʃ ˈɛ_l]\

Definitions of AMENDED BILL OF LADING (B/L)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black