AMBROSE GWINETT BIERCE

\ˈambɹə͡ʊz ɡwˈa͡ɪnət bˈi͡əs], \ˈambɹə‍ʊz ɡwˈa‍ɪnət bˈi‍əs], \ˈa_m_b_ɹ_əʊ_z ɡ_w_ˈaɪ_n_ə_t b_ˈiə_s]\

Definitions of AMBROSE GWINETT BIERCE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd